Salgs- & leveringsbetingelser

Nordisk Plast CVR-nr. DK 44065118

1.
Nordisk Plast handler udelukkende med professionelle partnere og har intet salg til private.

2. Generelle bestemmelser
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder i alle tilfælde for kunde/leverandørforholdet med Nordisk Plast, medmindre der foreligger en af Nordisk Plast affattet anden skriftlig aftale vedrørende en eller flere af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser. De nedenfor anførte salgs- og leveringsbetingelser går uanset eventuelle af køber anførte købsbetingelser forud for sådanne, medmindre Nordisk Plast skriftligt har accepteret sådanne. Såfremt en betingelse i nærværende salgs- og leveringsbetingelser er ugyldig, bortfalder alene den pågældende betingelse. Den ugyldige betingelse skal herefter erstattes af en ny betingelse, som skal udformes i henhold til formålet med den ugyldige betingelse.

3. Kataloger, brochurer, salgsmateriale m.v.
De i Nordisk Plast brochurer, salgsmateriale eller lignende anførte illustrationer, angivelser af mål, vægte eller lignende er uden forbindende for Nordisk Plast, der forbeholder sig ret til ændringer i udførelsen eller salg af produkter uden forudgående varsel til køber. Ingen af de af Nordisk Plast udleverede salgsspecifikationer, det være sig kataloger, tilbud, ordrebekræftelser eller lignende må uden Nordisk Plasts samtykke kopieres og/eller anvendes over for tredjemand.

4. Tilbud
Alle afgivne tilbud skal forstås som fritblivende og er - hvis ikke andet er angivet - gældende i 8 dage fra tilbudsdatoen. Endvidere er mellemsalg af tilbudte varer altid forbeholdt, også selvom dette ikke udtrykkeligt er anført i tilbuddet.

5. Ordrer
Direkte indsendte ordrer eller ordrer optaget gennem Nordisk Plast repræsentanter, ændringer eller udvidelser af ordrer samt mundtlige aftaler er kun gældende, når de er skriftligt bekræftet af Nordisk Plast.

6. Forbehold for levering
Alle ordrebekræftelser er afgivet med forbehold af force majeure, såsom strejke, lockout, ildebrand, krig, borgerlige uroligheder, import- eller eksportrestriktioner, transporthindringer m.v. samt med forbehold af uforudsete driftsforstyrrelser eller udeblevne eller forsinkede leverancer fra underleverandører. Såfremt ordrer ikke kan opfyldes af sådanne årsager, er Nordisk Plast fri for ansvar. Dette gælder uanset om det er muligt at fremskaffe en tilsvarende vare fra andre leverandører end den leverandør, der normalt skulle foretage leverancen af de tilbudte eller ordrebekræftede varer. Nordisk Plast forbeholder sig ret til over- eller underlevering ved specielt producerede varer med indtil 10% af de aftalte ordremængder.

7. Leveringstider (Afsendelses dato + normal transporttid)
De opgivne afsendelses datoer regnes fra modtagelsen af de fulde og endelige instruktioner, og er så nøjagtige som muligt. Nordisk Plast påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab i anledning af overskridelse af leveringstiderne, og en overskridelse berettiger heller ikke køber til at annullere ordren, medmindre der er tale om væsentlig forsinkelse. Nordisk Plast forbeholder sig ret til at foretage delleveringer, medmindre andet er aftalt.

8. Fragtomkostninger, forsendelsesrisiko, ekspeditionsgebyr
Fragtomkostninger afholdes af køber, medmindre andet er skriftligt aftalt. Forsendelse sker for købers risiko, også i tilfælde af fragtfri levering. For alle ordrer beregnes et miljøbidrag. For mindre leverancer kan beregnes et ekspeditionsgebyr.

9. Emballage
Paller og emballage faktureres køber.

10. Priser
Hvor andet ikke er skriftligt aftalt, er de opgivne priser gældende listepriser på tidspunktet for afgivelsen af ordrebekræftelsen. Nordisk Plast forbeholder sig ret til at regulere priserne uden forudgående varsel. Overskrider en prisstigning 10% af den i ordrebekræftelsen opgivne pris - og prisstigningen ikke skyldes ændringer i valutakurser - kan køber dog vælge at annullere ordren. Alle priser er ekskl. moms og afgifter.

11. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til det købte overgår først til køberen, når hele den aftalte købesum er betalt.

12. Betaling, renter og rykkergebyr
Betalingsbetingelserne er som anført i tilbud, ordrebekræftelse eller faktura. Sker betaling ikke til forfaldstid, debiteres 2% rente pr. påbegyndt måned efter forfaldsdato. Evt. kontantrabat beregnes af fakturabeløbet ekskl. moms, afgifter, emballage og fragt. Ved udsendelse af betalingspåmindelse debiteres et rykkergebyr.

13. Annullering, udskydelse og returnering
Annullering og udskydelse af levering af ordrer kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale og mod debitering af Nordisk Plasts omkostninger. Lagervarer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og kun mod debitering af et gebyr. Standardvarer i standardformater krediteres til faktureret pris -25%, såfremt varen modtages i ubeskadiget stand. Returnering sker for købers regning og risiko. Specielt forarbejdede varer eller specielt fremskaffede varer tages ikke retur.

14. Produktansvar
Nordisk Plast er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Nordisk Plast. Bortset fra grov uagtsomhed er Nordisk Plast ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i køberens besiddelse. På samme vilkår er Nordisk Plast ej heller ansvarlig for skade på og fra produkter, der er fremstillet af køberen eller på og fra produkter, hvori disse indgår. Nordisk Plast er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning, Nordisk Plast måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Nordisk Plast skadesløs i samme omfang, som Nordisk Plasts ansvar er begrænset i henhold til foranstående.

15. Mangler og reklamationer
Mangler, der skyldes fejl begået af Nordisk Plast, giver køber ret til at kræve omlevering eller ved mindre væsentlige mangler ret til forholdsmæssigt afslag i købesummen. I tilfælde af omlevering af varer er leveringen heraf underkastet de samme leveringsbetingelser og forbehold, som var gældende for den oprindelige leverance. Kun hvis omlevering ikke kan ske, har køber ret til at kræve erstatning. Erstatningen kan dog aldrig overstige de mangelfulde varers fakturapris. Ud over ovennævnte påtager Nordisk Plast sig intet ansvar for direkte eller indirekte skade eller tab i anledning af mangler. Farve- eller materialeændringer kan forekomme på visse varer nogen tid efter deres ibrugtagning, som en normal følge af sollysets og vejrligets påvirkninger og betragtes derfor ikke som mangler. Reklamation skal altid ske straks, skriftligt og senest 8 dage efter, at manglerne er opdaget eller burde være opdaget og indeholde en specifikation af den eller de mangler, der påberåbes. Overskrides denne frist, fortaber køberen enhver ret til at gøre mangelindsigelse gældende. Nordisk Plast påtager sig i intet tilfælde noget videregående ansvar for solgte varer end det ansvar, selskabet kan gøre gældende over for den pågældende leverandør eller fabrikant af den pågældende vare.

16. Elektronisk dokumenter
Nordisk Plast er berettiget til at fremsende alle former for virksomhedsdokumenter elektronisk, herunder pr. e-mail til køber. Dette omfatter blandt tilbud, ordrebekræftelser og fakturaer, kreditnotaer, rykkere, kontoudtog og rentenotaer.

17. Byggeleveranceklausul
For varer, der anvendes til byggeri i Danmark, gælder følgende byggeleveranceklausul:
Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår, dog højst 6 år fra overgivelsen af materialerne til køberen. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang, hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med hans køber. Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved "Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed".

18. Udvidet reklamationsfrist
For leverancer af byggematerialer til tømmerhandlere og byggemarkeder, der har detailsalg til forbrugere i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne), udvides den i punkt 15 anførte reklamationsfrist for leverancer bestemt til detailsalg dog til højst 7 år fra leveringen til køber. Den udvidede reklamationsfrist kan alene gøres gældende af køber, og kun såfremt
a) den pågældende genstand af køber rent faktisk er videresolgt til en forbruger, og
b) sidstnævnte over for køber rejser krav i anledning af mangler inden udløbet af de i loven anførte frister, samt
c) genstanden i øvrigt på leveringstidspunktet må anses for mangelfuld i henhold til kontraktforholdet mellem Nordisk Plast og køber.
Bortset fra førnævnte udvidelse af reklamationsfristen forbliver de i nærværende salgs- og leveringsbetingelser anførte bestemmelser fuldt ud gældende for eventuelle regreskrav mellem Nordisk Plast og kunden.

19. Risikoovergang
Med mindre andet er aftalt, sker levering ab Nordisk Plasts lager, således at køber herefter bærer risikoen for det solgte, se punkt 7 ovenfor. Såfremt køber ikke afhenter varen i rette tid, opbevarer Nordisk Plast varen for købers egen regning og risiko.

20. Lovregler og værneting Tvister, der måtte opstå mellem parterne, afgøres efter dansk rets regler ved Nordisk Plasts hjemting som værneting. Dog skal Nordisk Plast kunne vælge at foretage søgsmål ved købers værneting.